Nationaal Instituut voor de Orgelkunst

Het  publieksportaal: het orgelplatform

Inleiding
Doel en doelgroepen
Inrichting van het portaal (inhoudelijk, technisch)
Onderdelen
Dienstverlening en exploitatie
Organisatie

Inleiding

Het publieksportaal moet een platform worden voor iedereen die in orgels is geïnteresseerd of zich daar beroepshalve mee bezighoudt . Een platform dat ruimte biedt voor presentatie, profilering, informatie en educatie door personen, organisaties, bedrijven en instellingen. Niet alleen de instrumenten zelf zijn van belang, vooral ook wat er mee en omheen gebeurd. Concerten, bespelingen, studie- en lespraktijk, opnamen, bezichtigingen maar ook onderhoud, stemmen en restauraties, wet- en regelgeving, subsidies en andere financiële aspecten. Kortom de praktijk van alle dag rond en met het orgel, die per instrument en per locatie verschilt: het publieksportaal wil dit op een overzichtelijke manier inzichtelijk en toegankelijk maken.

Doel en doelgroepen

Het doel van het digitale platform is drieledig: verbinding, educatie en promotie/exploitatie.

De nieuwe media hebben als geen ander middel de mogelijkheid om te verbinden. In Nederland zijn velen voor en met orgels actief op het internet, maar dat levert tot op heden een versnippert en ontoegankelijk beeld op voor diegenen die het orgel en de weg in ‘orgelland’ niet (goed) kennen: en onbekend maakt onbemind. Een overzichtelijk portaal waar de diverse spelers in het veld zijn te vinden, en waar ook de  onderlinge relaties zichtbaar zijn, moet hierin verandering brengen.

Kinderen hebben de toekomst. Daarom zal naast de orgelcanon een educatief totaalprogramma een hoofdrol spelen.

Tegelijkertijd biedt dit platform de mogelijkheid de spelers te presenteren en te promoten. Dat bijvoorbeeld zichtbaar is dat ze onderdeel zijn van een goed georganiseerd en samenwerkend veld zal zeker een positief effect hebben. Ook wereldwijd.

Het portaal kan ook actief diensten op maat aanbieden aan zowel de spelers in het veld als de diegenen die van buiten af zoeken. De exploitatie van deze diensten kunnen de kosten van het digitale platform dekken en dit ‘selfsupporting’ maken.

De doelgroepen omvatten iedereen die op een één of andere manier, in meer of mindere mate, betrokken bij of geïnteresseerd is in de wereld van het orgel. Verbinding, educatie, promotie/exploitatie.

Inrichting van het portaal

Het portaal wordt ingericht als een autonoom onderdeel van het informatiesysteem. In dit deel worden de publiek gerelateerde onderdelen opgenomen (zie onderdelen), die de ‘wereld’ rond het instrument (kerngegevens) zichtbaar maken. Waar nodig wordt een één op één koppeling gemaakt met de kerngegevens van de betreffende instrumenten en/of tussen personen en instellingen/organisaties.

Het protaal is te raadplegen met een eigen zoekmachine die een gebruiksvriendelijk karakter heeft. Naast in te vullen zoektermen, zijn de belangrijkste onderdelen visueel direct of indirect vindbaar, zoals bijvoorbeeld de ‘Orgelcanon’ .

Elk zoekresultaat wordt, indien mogelijk en/of noodzakelijk, begeleid door een afbeelding (front) van gerelateerd(e) instrument(en).

Onderdelen

Het Orgel en zijn elementen: denkkracht, visie en ambitie gecombineerd met kunst, wetenschap, ambacht.

·         De orgelcanon

·         Het educatieve totaalprogramma: de komende generaties

De orgelcanon
De orgelcanon vertelt het grote verhaal van de orgelgeschiedenis in Nederland in tekst, beeld en geluid. Op een herkenbare tijdlijn en gerelateerd aan de grote gebeurtenissen en namen in de Nederlandse geschiedenis, wordt op heldere en toegankelijke wijze de ontwikkeling van het Nederlandse orgel voor het voetlicht gebracht.

Op de achtergrond vormen de artikelen uit encyclopedie de mogelijkheid zich meer te verdiepen in de verschillende aspecten van de geschiedenis en bouw van het Nederlandse orgel.

Het educatieve programma
Kinderen hebben de toekomst. Met kunst, wetenschap en ambacht kunnen ze toekomst maken; denkkracht, visie en ambitie maken ze kansrijk. Als geen ander instrument biedt het orgel zoveel raakvlakken met andere disciplines en dus zoveel kansen. En, niet alleen het eindresultaat geldt, vooral de weg er naartoe.

Het educatieve totaalprogramma moet een feest van herkenning worden voor kinderen. Zand is niet alleen voor het bouwen van zandkastelen, het is ook letterlijk het ontstaansbed voor de orgelpijpen, om maar een voorbeeld te noemen.

De mogelijkheden van de nieuwe interactieve media met tekst, beeld, geluid (en 3d-printers) maken dat de wereld van het orgel op een toegankelijke wijze bereikbaar en herkenbaar wordt.

Het Nederlandse orgellandschap wordt daarnaast geordend en toegankelijk met behulp van de volgende onderdelen:

·         De instrumenten

·         Orgelmakers

·         De orgeladviseurs

·         Organisten/musici

·         Componisten

·         Organisaties

·         Instellingen en Overheden

·         Eigenaren/beheerders

·         Locaties

·         Wet- en regelgeving/Financiën

·         Thema van de week/maand

·         Nieuws

·         Concerten/Bespelingen

·         Orgel & Kinderen

·         Informatie op maat

De instrumenten
Zie kerngegevens

Orgelmakers
Hier worden de orgelmakers geportretteerd met hun zelf omschreven karakteristieken en belangrijkste recente wapenfeiten in binnen en buitenland. Uiteraard voorzien van bedrijfslogo, links en andere informatie.

Orgeladviseurs
Hier worden de erkende (gecertificeerde) orgeladviseurs geportretteerd, voorzien van praktische informatie, specialisme en recente projecten en publicaties.

Organisten/musiciHier een overzicht van bekende en onbekende organisten die de orgels bespelen. Portretten die variëren van gevierde musici, jonge talenten  en vaste organisten.

Componisten
Hier een overzicht van componisten (-organisten), toen en nu, die voor orgel hebben gecomponeerd en hun werken.

Organisaties
Hier een overzicht van landelijke, regionale en plaatselijke organisaties die zich inspannen voor het orgel door het organiseren van tal van activiteiten.

Instellingen en Overheden
Hier een overzicht van instellingen en overheden waarin het orgel een rol speelt, als conservatoria, erfgoedbeheerders, specialisten, universiteiten en rijksdiensten.

Eigenaren/beheerders
Hier een overzicht van kerkelijke en niet-kerkelijke rechtspersonen die eigenaar en/of verantwoordelijk zijn voor het beheer van het orgel. vergezeld van relevante informatie en koppelingen.

Locaties
Zie kerngegevens en eigenaren/beheerders.

Wet- en regelgeving/Financiën
Een overzicht van de meest belangrijke wet- en regelgeving (inclusief financiële aspecten) over monumentale instrumenten in relatie tot de betrokken en verantwoordelijke rechtspersonen. Zie ook overheden en orgeladviseurs.

Thema van week/maand/jaar en advertenties
Hier worden wekelijks, maandelijks en/of jaarlijks personen, instrumenten en/of gebeurtenissen voor het voetlicht gebracht. Dit is een onderdeel van de dienstverlening en heeft een promotionele functie. Kan ook in samenwerking met komende of lopende activiteiten en ook met de diverse orgelbladen. Op deze plek kunnen ook advertenties worden geplaatst.

Nieuws
De verzamelplek voor het actuele orgelnieuws. (beoogde samenwerking, link met het orgelnieuws.nl).

Concerten/Bespelingen
Een selfsupporting agenda van de belangrijkste activiteiten op orgelgebied (beoogde samenwerking, link met het orgelnieuws.nl). Extra doelstelling is onderscheid te maken tussen een orgelbespeling en een orgelconcert. Vooral de laatste verdiend op een vergelijkbaar niveau te worden gepresenteerd als elders in het concertgebeuren (niet alleen wie waar speelt, maar ook wat en waarom. Ook de kwaliteit en presentatie van de locatie speelt een rol).

[N.B. Zowel de functie Nieuws als Concerten/Bespelingen kan zelfstandig in stappen worden opgebouwd, nadat de contacten (gegevens) met de eigenaren/ beheerders en bespelers zijn gemaakt.]

Orgel & Kinderen
Hier wordt alles samengebracht wat er op het gebied van orgels en de jongere generaties aan activiteiten plaats vindt. Hier kunnen ook promotionele en educatieve middelen worden gepresenteerd.

Informatie op maat
Deze functie kan alleen tegen betaling worden gebruikt. Gegevens uit de database kunnen worden geselecteerd en bewerkt voor tal van doeleinden als bijvoorbeeld onderzoek, subsidieaanvragen, programmaboekjes, overzichten, beeld- en geluidreportages, advertentiemateriaal et cetera.

 

Dienstverlening en exploitatie

Concreet gesproken zijn de database en de website (het digitale platform) het dienstverlenende instrument zelf. Het feit dat de verschillende soorten informatie wordt georganiseerd, in een context geplaatst, waar nodig met elkaar verbonden en gebruiksvriendelijk gepresenteerd en toegankelijk gemaakt, maakt de site straks aantrekkelijk en bruikbaar voor de verschillende doelgroepen.

Aan de andere kant biedt dit voor het NIvO de mogelijkheid voor deze dienstverlenende site, die achter de schermen een voortdurende inspanning vereist, een tegenprestatie te vragen van de gebruikers. Anders gezegd, de mogelijkheden om (delen) van het informatiesysteem te exploiteren.

Enkele mogelijkheden:

·         Indexeren, digitaliseren en ontsluiten van archieven (bronnen), beeld- en geluidsmateriaal (vanuit het o.a. het wetenschappelijk portaal).

·         Presenteren en promoten eigenaars/beheerdersprofielen.

·         Ondersteunen beroepsactiviteiten van orgelmakers en organisten.

·         Bijhouden staat van instrumenten en organisatie monitoring.

·         Downloaden van kwalitatief hoogwaardig beeld en geluid.

·         Via Waytag (bv app’s) informatieverstrekking ter plekke en locatie op omgevingskaart.

·         Adopteren van een instrument ten gunste van onderhoud en/of restauratie.

·         Instellen fonds om orgels toegankelijk te maken

·         Publiceren folders voor toeristische activiteiten, ook via Facebook en Twitter

 

Organisatie

Het publieksportaal wil de orgelactiviteiten in Nederland verbinden, promoten en exploiteren, in deze volgorde. De organisatie ervan volgt dezelfde lijn.

Verbinden
Dit speelt zich vooral af op het digitaal technische vlak. De verschillende doelgroepen (zie boven) worden zichtbaar gemaakt op en digitaal verbonden met het platform. Waar relevant worden de betreffende instrumenten en informatie automatische gekoppeld aan een doelgroep en/of –persoon.

Deze werkzaamheden kunnen met de bestaande bezetting van het NIvO gerealiseerd worden.

Promoten
Dit betekent een actieve samenwerking van doelgroepen en NIvO: op welke manier en wanneer kan/moet het digitale platform extra promotie verzorgen voor de doelgroep via websites, facebook en twitter en via gerichte (e)mailings, internationaal, nationaal of regionaal.

Exploitatie
Alle activiteiten voor de verschillende doelgroepen die extra inzet vragen en niet automatisch via website en database zijn te verkrijgen.

Promoten en exploiteren vragen extra flexibele inzet van middelen en werkkrachten door het NIvO en samenwerkende organisaties.

Terug naar boven